Medzisúčet: 0.00 


Žiadne produkty v košíku.

Menu

Obchodné podmienky

  1. Obchodné podmienky

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Peter Pleva – AUTO, so sídlom: ul. Jozefa Gabčíka 580/37, 013 13  Rajecké Teplice,

IČO: 50 204 386, DIČ: 10 712 85 864, zapísaná v OU ZA-OZP1-2016/011431-2, č. živnostenského registra 580-57557 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Peter Pleva – AUTO, so sídlom: ul. Jozefa Gabčíka 580/37, 013 13  Rajecké Teplice,

IČO: 50 204 386,

DIČ: 10 712 85 864,

zapísaná v OU ZA-OZP1-2016/011431-2, č. živnostenského registra 580-57557

Telefón: +421(0)903 847 880

E-mail: info@decorio.sk

 

     Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát pre Žilinský kraj

Predmestská 1359/71, P.O.BOX B-89, 011 79  Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

Tel.č.: 041/763 21 30, 041/ 724 58 68

http://www.soi.sk

 

            1.1

Tieto obchodné a reklamačné  podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

 

 

1.2

Doplnkovou zmluvou sa na účely obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo mu je poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

 

1.3

Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

1.4

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

  1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke ( ďalej len „objednávka“).

2.2

Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky  vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho  (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3

Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

 

2.4

Predávajúci následne  zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“).  Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a /alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO,…), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky  v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a/ o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku  komunikácie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b/ o obchodnom mene, sídle predávajúceho, telefónnom čísle a ďalších kontaktných údajoch informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c/ o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci  uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d/  o celkovej cene tovaru alebo služby, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

e/ o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote dodania tovaru alebo služby, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

f/ o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g/  o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h/ o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

i/ o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j/ o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k/  o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a služby podľa ust. §622 a § 623 Občianskeho zákonníka, informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l/ o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  1. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.

Predávajúci je povinný:

a/ dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b/ zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal právne predpisy SR,

c/ bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy , napríklad prostredníctvom e-mailu,

d/ odovzdať kupujúcemu najneskôr v okamihu zaevidovania doručenia tovaru v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

3.2

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar od kupujúceho.

3.3

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť kupujúceho odstúpiť od objednávky (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neodpovie na ponúknuté náhradné plnenie predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

 

  1. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2

Kupujúci je povinný:

a/ pravdivo vyplniť objednávkový formulár,

b/ zabezpečiť prevzatie objednaného a dodaného tovaru,

c/ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

d/  potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

  1. Dodacie a platobné podmienky

5.1

Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare  na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.2

Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu v časovom rozsahu, ktorý si kupujúci zvolí pri vypĺňaní objednávkového formulára v časti „POZNÁMKA“, kde uvedie dátum, kedy si praje dodať tovar alebo službu . Ak vinou predávajúceho nebol splnený záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci má nárok na dodanie veci v čo najkratšej lehote, o ktorej predávajúci informuje kupujúceho. Kupujúcemu vzniká právo na vrátenie prepravných nákladov. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.3

Farebné zobrazenie tovaru na monitore obrazovky nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať  v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

5.4

Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste a v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“ a „časový rozsah“).

5.5

V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú uviedol v kúpnej zmluve alebo si tovar prevezme osobne a podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Predávajúci je oprávnený vyžiadať si od osoby, ktorá prevezme tovar k nahliadnutiu doklad totožnosti. Tovar sa považuje  za dodaný a prevzatý okamihom doručenia adresátovi alebo tretej osobe splnomocnenej adresátom.

5.6

Ak bude dodanie tovaru nemožné z dôvodu neprítomnosti adresáta na mieste a v časovom rozsahu bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy , vzniká predávajúcemu nárok považovať tovar za doručený adresátovi, pričom kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie uhradenej kúpnej ceny.

5.7

Adresát je povinný skontrolovať obal zásielky ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady obalu je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady obalu a tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať  dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť  doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu  vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak adresát odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.8

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2 týchto obchodných a reklamačných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakou cestou, akou realizoval platbu za tovar kupujúci, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodli inak.

 

 

  1. Kúpna cena

6.1

Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu novej kúpnej zmluvy.

6.2

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky.

6.3

V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však jeden pracovný deň pred dohodnutým časovým rozsahom doručenia alebo v deň prevzatia tovaru pri osobnom prevzatí tovaru.

6.5

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote z bodu 6.4, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6

Doručenie sa realizuje po prvé uzamykateľné dvere a náklady spojené s vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci nie je povinný tieto služby kupujúcemu poskytnúť.

  1. Nadobudnutie vlastníctva

7.1

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď adresát alebo tretia osoba splnomocnená adresátom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní adresátovi nakladať s tovarom a adresát tovar prevezme.

  1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia)

8.1

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.  Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať  výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka  (bod 8.1 až 8.3 týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka ( bod 8.4 a 8.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať  v čase pred odoslaním objednávky.

8.7

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho telefonicky na čísle +421 (0)903 847 880  alebo emailom na adrese: info@decorio.sk

8.8

Pre uplatnenie reklamácie na tovar krátkodobej spotreby, na ktorý spoločnosť Decorio Kvetinový a event ateliér (Peter Pleva – AUTO) dáva záruku čerstvosti kvetov 3 dni odo dňa dodania tovaru (výrobky zo živých, rezaných kvetov) je potrebné podať reklamáciu bezprostredne po dodaní tovaru adresátovi najneskôr však do 10 dní odo dňa dodania tovaru adresátovi.

8.9

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl.8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.10

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.11

Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

8.12

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1 až 8.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622  a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

8.13

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a/ doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu;

b/ doručenie reklamovaného tovaru od adresáta predávajúcemu;

8.14

Ak je predmetom reklamácie tovar podľa bodu 8.8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci je okrem splnenia podmienky podľa bodu 8.13 písm. a/ týchto obchodných a reklamačných podmienok povinný poskytnúť predávajúcemu vyhotovenú fotodokumentáciu reklamovaného tovaru, ktorá dokumentuje druh a rozsah vady tovaru v lehote od doručenia tovaru po dobu 4 dní. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru podľa bodu 8.8 týchto obchodných a reklamačných podmienok začína dňom doručenia fotodokumentácie reklamovaného tovaru.

8.15

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1 až 8.3 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust.§622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4 a 8.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka)

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

8.16

Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatní,predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď , v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.17

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.18

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a/ ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúceho pri preberaní zásielky v súlade s bodom 5.7 týchto obchodných a reklamačných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim,

b/ ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru podľa bodu 8.8 do 10 dní odo dňa doručenia tovaru adresátovi,

c/ ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d/ ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e/ ak vada tovaru vznikla neodborným zachádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f/ ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g/ ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a / alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h/ ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i/ ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j/ ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.19

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné  konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a/ odovzdaním opraveného tovaru,

b/ výmenou tovaru,

c/ vrátením kúpnej  ceny tovaru,

d/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e/ písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f/ odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.20

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo  emailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e – mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.21

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ  nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané potraviny v darčekových košoch majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 týždne pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

 

8.22

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.23

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.24

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.16 týchto obchodných a reklamačných podmienok nasledovným spôsobom:

a/ predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

b/ predávajúci vadný tovar vymení.

8.25

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.16 týchto obchodných a reklamačných podmienok akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.26

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.16 týchto obchodných a reklamačných podmienok reklamáciu nasledovným spôsobom:

a/ výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,

b/ v prípade, že predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.27

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v Potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.15 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

8.28

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vedy viac ako dvakrát.

8.29

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.30

Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

8.31

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notofikovanou alebo akreditovanou  osobou alebo stanoviska určenej osoby ( ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.32

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci byz ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu tovaru uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ak aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.33

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Decorio – Kvetinový a event ateliér ( Peter Pleva  – AUTO) je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99  Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

8.34

Ustanovenia čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

  1. Odstúpenie od zmluvy

9.1

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca,  dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu a predávajúci nie je schopná dodať zákazníkovi tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň ponúknuť zákazníkovi náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet kupujúceho.

9.2

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7  a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona i ochrane sporebiteľa pri predaji na diaľku.

 

9.3

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom  na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.4

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

9.5

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.6

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy  sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.7

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a poštovú adresu kupujúceho.

9.8

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy , zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9.9

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.10

Kupujúci je povinný doručiť tovar predávajúcemu kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

9.11

Odporúča sa tovar poistiť . Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i/ Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.13

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške.

9.14

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku  kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a/ predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. rozbalené dezerty alebo vône)

b/ predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (kytice z rezaných kvetov, venovanie s textom podľa zadania kupujúceho  alebo s fotografiou dodanou kupujúcim)

9.15

Pri kúpnej zmluve , predmetom ktorej je kúpa tovaru uvedeného v bode 8.8  týchto obchodných a reklamačných podmienok (výrobky zo živých kvetov), kupujúci môže:

a/ odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar nebol zhotovený, najneskôr 24 hodín pred časovým rozsahom, ktorý si kupujúci zvolil pri uzatvorení kúpnej zmluvy,

b/ odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar bol čiastočne zhotovený, kupujúci je povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli  predávajúcemu s výrobou tovaru najviac však do výšky kúpnej ceny tovaru,

c/ požadovať zastavenie dodávky tovaru, ak tovar bol zhotovený, kupujúci je povinný uhradiť náklady , ktoré vznikli predávajúcemu s výrobou tovaru a zabezpečením doručenia vo výške 100% hodnoty tovaru a prepravy.

9.16

Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a/ Zákona.

  1. Záverečné ustanovenia

10.1

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musím mať písomnú formu.

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

10.3

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov  a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.4

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil , prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.5

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto obchodné a reklamačné podmienky . Akékoľvek zmeny týchto obchodných a reklamačných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.decorio.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy obchodnými a reklamačnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

10.6

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2019

 

V Rajeckých Tepliciach, dňa 1.10.2019

Prihlásiť sa na odber newslettra

Kontakty

Telefón

0903 847 880

k

E-mail

info@decorio.sk

Dôležité odkazy

Potrebujete pomôcť?